sobota, 13 lutego 2016

Spotkanie z nominowanymi do XXV Nagrody Literackiej im. Wiesława Kazaneckiego

25 lutego odbędzie się spotkanie z autorami nominowanymi w tym roku do XXV Nagrody Literackiej Prezydenta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Przypominamy, że wśród nominowanych znalazł się Janusz Taranienko, autor wydanych w BKF "przeszłości". Godz. 18.30, Centrum im. Ludwika Zamenhofa (ul. Warszawska 19) wstęp wolny


Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Tendencje we współczesnej polszczyźnie

 na przykładzie języka mediów


wykład profesor Elżbiety Awramiuk
Link do wydarzenia:
Język mediów

wtorek, 2 lutego 2016

Trwa nabór tekstów do IV numeru czasopisma "Próby"

Próby. Nieregularnik Filologiczny
numer 4 – rytuały / gesty

reprezentacje teatralizacji


Zaproszenie do 4 numeru


Słowa „rytuał”, „ceremonia”, „obrzęd” kojarzone są ze sferą sacrum, z czynnościami symbolicznymi, specjalnymi, wykonywanymi tylko w określonych okolicznościach, przez co mającymi wręcz boską legitymację. Tak rozumiany rytuał budzi niepokój, egzystencjalną trwogę – za jego pośrednictwem dotykamy czegoś, co pozamaterialne, niedostępne bezpośredniemu poznaniu. Szaman zaś, postać realizująca rytuał, swoiste medium między światem fizycznym i duchowym, jawi się nam jako człowiek mający w sobie pierwiastek ludzki i boski.
Tymczasem działania magiczne, swoiste ceremonie, mają nie tylko uświęcony wymiar. Towarzyszą nam każdego dnia w postaci etykiety, przyjętego wzorca zachowań, scenariusza wydarzeń okolicznościowych, w formie przesądów (gestów nakazanych i zakazanych), ludowych powiedzeń, a także w procesie doskonalenia naszych umiejętności interpersonalnych. Wszelkie znane z codzienności rytuały są nieodłącznym elementem życia wspólnoty: konstytuują grupę społeczną i kulturową. Są dobrem wspólnym etnosu, warunkują porozumienie, jedność należących do niego ludzi, stanowią również podstawę jego tożsamości.
 Podejmowane przez nas aktywności, którym przypisujemy szczególną moc, które są czymś więcej niż koniecznym wykonaniem zadania, odzwierciedlają nasze przekonanie o istnieniu pewnych pozamaterialnych czynników sprawczych mających realny wpływ na nasze życie. Wbrew powszechnym deklaracjom odejścia od dawnych guseł, wierzeń, od ludowej mistyki, nasze zracjonalizowany obraz rzeczywistości przeplata się z tym, co postrzegamy jako irracjonalne. Nie rezygnujemy z potocznej magii, lecz spychamy ją na margines.

Czwarty numer czasopisma „Próby” poświęcamy zagadnieniom związanym z rytualizacją i teatralizacją życia codziennego. Zapraszamy przedstawicieli nauk humanistycznych do współtworzenia pisma poświęconego obrzędom oraz powszechnemu inscenizowaniu zachowań społecznych i komunikacyjnych.
Mile widziane są wszelkie perspektywy ujęcia problemu: kulturowa, społeczna, antropologiczna, filozoficzna, literacka, psychologiczna, lingwistyczna, pedagogiczna czy religijna. Nie ograniczamy również gatunku i stylu tekstu.


Na artykuły czekamy do 31 marca 2016
 pod adresami: proby.uwb@gmail.com oraz kolohum@gmail.com


Prosimy, by artykuły nie przekraczały objętości 12 stron tekstu znormalizowanego. W tekście należy stosować wyłącznie przypisy dolne. 


__________________________________________Informacje dla autorów

Zasady ogólne
Artykuł winien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora/ autorów wraz z afiliacją. Długość artykułu nie powinna przekraczać 12 stron  tekstu znormalizowanego.
Tekst główny przygotowujemy według następujących kryteriów: marginesy: 2,5 cm, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia 1,5.
Przypisy zapisujemy czcionką Times New Roman, rozmiar 10 pkt, interlinia 1,0.
Do artykułu należy dołączyć:
- streszczenie w języku polskim i obcym (maks. pół strony),
- słowa-klucze (od 3 do 5),
- krótki biogram oraz zdjęcie w formacie JPG,
- adres mailowy.
Tekst winien być przesłany w formacie doc. i PDF na adres: proby.uwb@gmail.com
lub kolohum@gmail.com

Uwaga! Do artykułów nie dołączamy bibliografii.

·         tytuły książek, artykułów, filmów, spektakli, piosenek, albumów muzycznych zapisujemy kursywą bez cudzysłowu,
·         tytuły czasopism, dodatków do gazet, seriali zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie,
·         nazwy firm, stowarzyszeń, fundacji, ośrodków kulturalnych, produktów, serii wydawniczych zapisujemy bez cudzysłowu, czcionką prostą, dużymi literami, bez cudzysłowu (np. Fundacja Nowa Era),
·         cytaty krótsze niż trzy wersy zapisujemy w tekście głównym i ujmujemy je w cudzysłów apostrofowy („”). Cytaty powyżej 3 wersetów wyodrębniamy z tekstu głównego i zapisujemy bez cudzysłowu i wcięcia akapitowego z pojedynczą interlinią. Wcięcie cytatu z lewej strony powinno wynosić 2,5 cm,
·         wyrazy obcego pochodzenia zapisujemy kursywą,
·         w cudzysłowie apostrofowym piszemy słowa bądź wyrażenia dla ich zaakcentowania.

Przypisy
W całym artykule stosujemy wyłącznie przypisy dolne, polskie, przecinkowe.

Zapis:

·         Monografia jednoautorska
1 J. Tuwim,  Kwiaty polskie, Warszawa 1983, s. 12.

- gdy w następnym przypisie jest odnośnik do tego samego dzieła, który pochodzi z tej samej strony:
1 J. Tuwim,  Kwiaty polskie, Warszawa 1983, s. 12.
2 Tamże.

- gdy w następnym przypisie jest odnośnik do tego samego dzieła, ale pochodzi z innej strony:
1 J. Tuwim,  Kwiaty polskie, Warszawa 1983, s. 12.
2 Tamże, s. 14.

- gdy w artykule jest odnośnik do tego samego dzieła i nie ma więcej dzieł tego samego autora:
1 J. Tuwim,  Kwiaty polskie, Warszawa 1983, s. 12.
2 A. Puszkin, Lutnia Puszkina, wybrał i przeł. J. Tuwim, Warszawa 1949, s. 21.
3 J. Tuwim, dz. cyt., s. 17.

- gdy w artykule jest odnośnik do tego samego dzieła, ale jest więcej dzieł tego samego autora:
1 J. TuwimKwiaty polskie, Warszawa 1983, s. 12.
2 Tenże, Okulary, Warszawa 1979, s. 8.
3 TenżeKwiaty…, s. 12.

Taż – w przypadku kobiety autorki

Uwaga! Zasady redakcyjne związane z powtarzaniem się w tekście odnośników do tej samej publikacji i/lub tego samego autora, są identyczne w przypadku każdego rodzaju cytowanego źródła.

·         Fragment książki:
1 A. Mickiewicz, Romantyczność, w: tegoż, Wybór poezyj, t. 1, opr. C. Zgorzelski, Wrocław 1986, s. 34.
·         Artykuł w pracy zbiorowej, monografii wieloautorskiej:
1 E. Ozorowski, Apokalipsa – moc i słabość ludzkiego języka, w: Apokalipsa. Symbolika – Tradycja – Egzegeza, red. J. Ławski,  t. 2, Białystok  2007, s. 47.
·         Artykuł w czasopiśmie:
1 Z. Dunin Kozicki, Białystok w XVIII wieku, „Kwartalnik Litewski” 1910, z. 3, s. 59.
1 Z. Ciechanowski, Na śladach wierszy patriotycznych Borodzińskiego, „Biuletyn Miesięcznika Biblioteki Jagiellońskiej” 1955, nr 10-11, s. 7.
·         Strona internetowa:
1 F. Morawski, Życie Kajetana Koźmiana, w: „Polska Biblioteka Internetowa” [online]: http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=41868, dostęp: 12.03.2013.
2 YouTube, [online]: www.youtube.com, dostęp: 11.12.2009.
3 P. Bałdys, Życie na widoku – nowe media a kultura transparencji, „Media i Społeczeństwo”, nr 4, 2014, s. 42–55, [online] :


W wypadku, gdy tekstu danego autora nie cytujemy, lecz jedynie streszczamy, parafrazujemy lub do niego odsyłamy w celu znalezienia szerszej informacji, przypis poprzedzamy odpowiednio skrótem: Por. albo Zob.


________________________________

Czasopismo "Próby" jest dostępne online pod linkiem:

Nowy Zarząd Klubu Humanistów

W nowy rok akademicki wkraczamy z nową siłą! 29 listopada został wybrany Zarząd Klubu Humanistów, który będzie sprawował pieczę nad kołem...