poniedziałek, 26 stycznia 2015

IV Konferencja Studentek i Studentów KulturoznawstwaPrzestrzeń jako przedmiot badań kulturoznawczych

"Miejsce jest formą każdej rzeczy"
Aristoteles (209b5 - 6)
Jesteśmy zawsze "tu" i "teraz", nawet jeśli pragniemy być "tam"/"gdzie indziej" (także "kiedy indziej"/"wtedy") czy dążymy "gdzieś". Przestrzeń, w której funkcjonujemy, konstytuuje nasze Dasein, ale jednocześnie naszą existence, zmuszając nas do określenia się wobec niej i innych w niej osadzonych. Przedmiotem konferencji chcielibyśmy uczynić zagadnienia związane z kwestią przestrzeni tak rzeczywistej, jak i mentalnej. Nie jest to zagadnienie nowe (wspomnieć tu można nazwiska takie jak H. Lefebvre, M. Foucault, G. Deleuze. F. Guattari, M. de Certeau, M. Augé i wiele innych) niemniej jednak wydaje się ono warte dalszej refleksji zarówno ze względów naukowych, jak i aplikacji praktycznej (mamy tu na myśli choćby toczącą się w Krakowie - mniej lub bardziej eksplicytnie - debatę publiczną na temat kształtu przestrzeni społecznej).
Od 2013 Uniwersytet Kardynała Stefana Waszyńskiego, Uniwersytet w Białymstoku oraz Akademia Ignatianum organizuje cykliczne konferencje studentek i studentów kulturoznawstwa, które ma na celu stworzenia forum refleksji nad kulturą i kulturoznawstwem. 
            W tym roku chcielibyśmy Państwa zaprosić do Krakowa, do Akademii Ignatianum na konferencję poświęconą przestrzeni, która odbędzie się w dniach 16 – 17 kwietnia 2015r.
Proponujemy następujące zagadnienia, ale jesteśmy otwarci także na inne propozycje:
1.      Przestrzeń realna  -  przestrzeń mentalna
2.      Przestrzeń publiczna - przestrzeń prywatna
3.      Przestrzeń wirtualna
4.      Przestrzeń wyobrażona
5.      Podróż jako pokonywanie przestrzeni
6.      Przestrzeń symboliczna
7.      Przestrzeń w dziele literackim, filmowych, sztuki etc.
8.      Przestrzeń społeczna
9.      Miejsca wspólne - miejsca osobne - przestrzeń intymna
10.  Przestrzeń jako czas
11.  Przestrzeń a czas
12.  Centrum - peryferia - obrzeże
13.  Kierunek - położenie - odległość
14.  Mikro i makroświat
15.  Próżnia

Termin nadsyłania abstraktów: 28.02.2015
Wymogi formalne dotyczące abstraktów:
˗                     abstrakt powinien mieć objętość min. 200, maks. 300 słów
˗                     posiadać tytuł w języku polskim i angielskim
˗                     określać afiliację autorki/autora
˗                     zawierać wskazanie problemu badawczego, tezę (tezy) lub określać zakres refleksji
˗                     zawierać informacje dotyczące pochodzenia tekstu: obroniona praca magisterska lub licencjacka, przygotowywana praca magisterska/licencjacka, przygotowywana praca semestralna
˗                     być załączony w postaci pliku:  .doc, .docx, .pdf lub .rtf

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: przestrzen.ignatianum@gmail.com
Na ten adres prosimy także kierować wszelkie pytania.

Zgłoszone propozycje zostaną poddane weryfikacji przez Radę Naukową konfernecji.
Zawiadomienia o przyjęciu zgłoszenia zostaną rozesłane do 15 marca 2015r.

Wybrane referaty (po otrzymaniu pozytywnej recenzji) zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie Instytutu Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie „Perspektywy Kultury”.
Planowana jest także monografia pokonferencyjna.

Opłata konferencyjna: 50 PLN
Opłata obejmuje materiały konferencyjne, posiłki oraz publikację pokonferencyjną. Pracujemy także nad obniżeniem opłaty, ale nie gwarantujemy, że nam się uda.
Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu oraz zakwaterowania. Oferujemy pomoc w znalezieniu noclegów. Więcej informacji niebawem na stronie konferencji.
Informacje na temat konferencji: http://ksiskignatianum.blogspot.com/

Rada Naukowa konferencji:
Prof. UKSW, dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk
Dr Krzysztof Korotkich
Dr Wojciech Siwak
Dr Marcin Jewdokimow
Dr Paweł Kuciński
Dr Celina Kisiel – Dorohinicka
Dr Aneta Kliszcz
Mgr Karolina Wierel
Mgr Karol Więch


piątek, 2 stycznia 2015

"Próby" - zmiana terminu nadsyłania tekstów

Serdecznie zapraszamy do publikowania na łamach "Prób. Nieregularnika filologicznego". Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich autorów o wydłużeniu terminu nadsyłania tekstów, na które czekamy do 20 stycznia b.r. Temat przewodni trzeciego numeru pisma to "Inny/obcy".
Prosimy o przesyłanie tekstów na adres mailowy:    proby.uwb@gmail.com 

Nowy Zarząd Klubu Humanistów

W nowy rok akademicki wkraczamy z nową siłą! 29 listopada został wybrany Zarząd Klubu Humanistów, który będzie sprawował pieczę nad kołem...